ulrichs

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВА,
ПАПЕРОВА І ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ukrainika

 

Лісове Господарство, Лісова, Паперова і Деревообробна Промисловість
(ISSN 0130-9080 друкованої; ISSN 2312-9786 он-лайн версії)

міжвідомчий науково-технічний збірник, заснований у 1964році у Львівському лісотехнічному інституті (Національний лісотехнічний університет України).
У стат­тях збір­ни­ка міс­тять­ся ма­те­рі­али на­уко­вих дос­лід­жень і про­ек­тно-конструк­торсь­ких ро­біт, спря­мо­ва­них на вдос­ко­на­лен­ня тех­но­ло­гії та тех­ні­ки лі­со­во­го гос­по­дар­ства, лі­сової, паперової, де­ре­во­об­роб­ної про­мис­ло­вос­ті та еко­но­мі­ки.
Збір­ник роз­ра­хо­ва­ний на на­уко­вих, ін­же­нер­но-тех­ніч­них пра­ців­ни­ків, а та­кож сту­ден­тів, які ви­яв­ля­ють ін­те­рес до на­уко­вої ді­яль­нос­ті.

Періодичність виходу – один раз на рік.

Рік заснування:

1964

Проблематика:

висвітлення питань у галузях лісового господарства, лісової промисловості, деревообробної промисловості, економіки, екології

ISSN:

ISSN: 0130-9080 (друк.), ISSN: 2312-9786 (онлайн)

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 11890-761ПР від 26.10.2006

Галузь науки:

технічні, сільськогосподарські, економічні науки

Періодичність:

1 раз на рік

Мова видання:

англійська

Засновник:

Державний вищий навчальний заклад “Національний лісотехнічний університет України”

Головний редактор:

Максимів Володимир Михайлович, доктор техн. наук, проф.

Заступники головного редактора:

Миклуш С.І., д-р с.-г. наук, проф.;
Соловій І.П., д-р екон. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Гайда С.В., канд. техн. наук

Секретарі:

Сторожук О.Л., канд. техн. наук;
Щупаківський Р.Б., канд. техн. наук.

Члени редколегії:

Бехта П.А., д-р техн. наук; Білей П.В., д-р техн. наук;Библюк Н.І., д-р техн. наук; Будау Гавріл, д-р техн. наук; Гринів Л.С., д-р екон. наук; Гузь М.М., д-р с.-г. наук; Гуссендьорфер Ервін, д-р с.-г. наук; Калуцький І.Ф., д-р с.-г. наук; Козоріз М.А., д-р екон. наук; Краєвські Адам, д-р техн. наук; Кучерявий В.П., д-р с.-г. наук; Морріс Джек, д-р екон. наук; Озарків І.М., д-р техн. наук; Парпан В.І., д-р біол. наук; Пфрім Александер, д-р техн. наук; Ратайчик Єва, д-р техн. наук; Рябчук В.П., д-р с.-г. наук; Синякевич І.М., д-р екон. наук; Сідлячік Ян, д-р техн. наук; Тобіш Стефан, д-р техн. наук; Туниця Ю.Ю., д-р екон. наук; Шевченко Г.С., д-р екон. наук; Шульте Андреас, д-р с.-г. наук.

Адреса редакції:

Національний лісотехнічний університет України
вул. Генерала Чупринки, 103, Львів-57, Україна, 79057
Тел.: (032) 238-45-04, (067) 791-25-22
Факс: (032) 238-44-96
E-mail: gaida@e-mail.uaf-wood-ind@nltu.lviv.ua
http://forest-woodworking.nltu.lviv.ua