Індексування видання

           
•    ISSN: 2312-9786 (Online)   

Ви є тут

Головна

Основні відомості

Лісове Господарство, Лісова, Паперова і Деревообробна Промисловість
(ISSN 0130-9080 друкованої; ISSN 2312-9786 он-лайн версії)
 
міжвідомчий науково-технічний збірник, заснований у 1964році у Львівському лісотехнічному інституті (Національний лісотехнічний університет України)
У стат­тях збір­ни­ка міс­тять­ся ма­те­рі­али на­уко­вих дос­лід­жень і про­ек­тно-конструк­торсь­ких ро­біт, спря­мо­ва­них на вдос­ко­на­лен­ня тех­но­ло­гії та тех­ні­ки лі­со­во­го гос­по­дар­ства, лі­сової, паперової, де­ре­во­об­роб­ної про­мис­ло­вос­ті та еко­но­мі­ки.
Збір­ник роз­ра­хо­ва­ний на на­уко­вих, ін­же­нер­но-тех­ніч­них пра­ців­ни­ків, а та­кож сту­ден­тів, які ви­яв­ля­ють ін­те­рес до на­уко­вої ді­яль­нос­ті.
 
Періодичність виходу - один раз на рік.
 
Рік заснування:
1964
Проблематика:
висвітлення питань у галузях лісового господарства, лісової промисловості, деревообробної промисловості, економіки, екології
ISSN:
ISSN: 0130-9080 (друк.), ISSN: 2312-9786 (он-лайн)
Свідоцтво про державну реєстрацію:
Галузь науки:
технічні, сільськогосподарські, економічні науки
Періодичність:
1 раз на рік
Мова видання:
англійська
Засновник:
Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"
Головний редактор:
Максимів Володимир Михайлович, доктор техн. наук, проф.
Заступники головного редактора:
Миклуш С.І., д-р с.-г. наук, проф.;
Соловій І.П., д-р екон. наук, проф.
Відповідальний секретар:
Гайда С.В., канд. техн. наук
Секретарі:
Сторожук О.Л., канд. техн. наук;
Щупаківський Р.Б., канд. техн. наук.
Члени редколегії:
Бехта П.А., д-р техн. наук; Білей П.В., д-р техн. наук; Библюк Н.І., д-р техн. наук; Будау Гавріл, д-р техн. наук; Гринів Л.С., д-р екон. наук; Гузь М.М., д-р с.-г. наук; Гуссендьорфер Ервін, д-р с.-г. наук; Калуцький І.Ф., д-р с.-г. наук; Козоріз М.А., д-р екон. наук; Краєвські Адам, д-р техн. наук; Кучерявий В.П., д-р с.-г. наук; Морріс Джек, д-р екон. наук; Озарків І.М., д-р техн. наук; Парпан В.І., д-р біол. наук; Пфрім Александер, д-р техн. наук; Ратайчик Єва, д-р техн. наук; Рябчук В.П., д-р с.-г. наук; Синякевич І.М., д-р екон. наук; Сідлячік Ян, д-р техн. наук; Тобіш Стефан, д-р техн. наук; Туниця Ю.Ю., д-р екон. наук; Шевченко Г.С., д-р екон. наук; Шульте Андреас, д-р с.-г. наук.
Адреса редакції:
Національний лісотехнічний університет України
вул. Генерала Чупринки, 103, Львів-57, Україна, 79057
Тел.: (032) 238-45-04, (067) 791-25-22
Факс: (032) 238-44-96
E-mail: gaida@e-mail.uaf-wood-ind@nltu.lviv.ua
http://forest-woodworking.nltu.lviv.ua
 
 
Українська